Administration

Dr. Saishyam Narayanan

Chief Executive Officer

Dr.Rajeswari R

HR Manager

Jamsheed Valiyakath Karakkatt

Manager Technology & Entrepreneurship

Vishnu Narayanan M

Senior Associate (Administration)

Aswathi Arjun

Senior Associate (Purchase and Finance)

Akhil Prakasan

Senior Associate (Creative Designs)

Ajmal K

Senior Associate (Skill Development)

Dibin Das V N

Lab Technician

Sreeraj S

Junior Associate (Accounts)

Sarath S

Junior Technician (FAB LAB)